• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

     Het vakgebied psycho-energetische therapie omvat een breed scala van begeleidingsmogelijkheden gericht op zelfontplooiing en energetische en spirituele bewustwording. Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan wat we gemakshalve 'het ordenen' noemen. Dit ordenen richt zich vooral op het scheiden van emoties en feiten. Dit is niet alleen belangrijk voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar noodzakelijk als je met cliënten werkt om te herkennen wanneer je zelf niet meer neutraal bent. Want wanneer emoties ons de baas zijn dan kleuren we de feiten teveel en ontstaat er verwarring en vertroebeling van helder denken. Een leuke en creatieve manier van verhelderen voor jezelf en als huiswerk voor je cliënten is een SIO-oefening die genoemd wordt: het bijhouden van een intuïtief ontwikkelings-dagboek met behulp van alternerend schrijven. Dit is een manier van schrijven die zowel de linker- als de rechter hersenhelft stimuleert.

Oefening alternerend schrijven
     Schrijf op de linkerpagina van je intuïtief ontwikkelingsdagboek de feitelijke gebeurtenissen van de dag op en de zakelijke toelichtingen. Links, omdat de linkerhersenhelft de verbinding heeft met de ratio en de logische denk-processen en dus ook door die hersenhelft kunnen worden begrepen.
     Beschrijf op de rechterpagina van je ontwikkelingsdagboek je gevoelens die je daarbij hebt gehad. Noteer alle verhalende gedeelten, voorbeelden en emotioneel geladen informatie. Rechts, omdat de rechterhersenhelft de verbinding heeft met alle intuïtieve en gevoelsmatige informatie en ook door de rechterhersenhelft begrepen wordt.
     Dan aan het eind van elke dag schrijf je de conclusie: hoe was die dag naar jouw gevoel geweest en waarom?

Samenvatting na een week
     Onderzoek, na een week dit te hebben gedaan, of je een rode draad te pakken krijgt. Je zult merken dat dit ook een leuke manier is om emoties en gebeurtenissen even los te zien van elkaar. Na een bepaalde periode kun je dit met iemand bespreken. Doel is ook om een gevoeligheid aan te leren voor je innerlijke spirituele kracht. Besteed bijvoorbeeld elke avond tien minuten aan je dagboek.

Stimuleren van beide hersenhelften
     Wat gebeurt er? Bij het schrijven en lezen wisselen de ogen elkaar af - dan naar links en dan naar rechts.
De beide hersenhelften worden in snelle opeenvolging gestimuleerd totdat er een cirkelvormige stroom ontstaat, vergelijkbaar met een mandala. De twee hersenhelften springen van links naar rechts en creëren een harmonisch samenspel van evenwicht. Het gevolg is dat de energiestroom in het lichaam versterkt wordt. 

Denk juist
     Alternerend schrijven geeft mij altijd een overzicht over hoe ik denk en hoe ik mijn emoties ervaar. Dit ordenings-proces helpt om te komen tot helderheid van denken en neutraler communiceren. Het stimuleert een innerlijk overzicht inclusief de waarneming en acceptatie van gevoelens.
     Samenvattend brengt deze eenvoudige oefening ons eigenlijk naar de basisprincipes van het geestelijk leven namelijk: Denk juist! Om positief en creatief bezig te blijven is het belangrijk te beseffen hoe we onze gedachten gebruiken, omdat zij de basis vormen voor onze creativiteit en levenshouding. Dit proces wordt prachtig weergegeven in een lied gecomponeerd door de Bulgaarse geestelijk leraar, filosoof, theoloog en musicus Peter Deunov (1864-1944) - Misli, wat 'denk juist' betekent: 'Denk juist. Draag in jezelf heilige gedachten voor je leven.'
   
Citaat uit een voordracht van Peter Deunov:
     '(...) Wanneer het denken verbonden is met de gedachte van God is er een heilig ontzag of een eerbied voor het leven. Eerbied voor het leven hebben dwingt ons te zoeken naar harmonie in onszelf, en juist in de Natuur vinden we deze krachten terug. Wanneer je de juiste gedachten hebt weet je dat alle dingen in de Natuur levend zijn, daarom moet je een groot respect hebben voor alles. Wanneer je deze wijsheid hebt, iedere keer als je voorbij een plant loopt, zul je er naar kijken en dan je ogen verheffen in respect voor het leven dat zichzelf manifesteert in deze plant. Het is een kleine vorm dat een beeld is van de gedachte van God. De Goddelijke gedachte manifesteert zich overal. Het verandert en reguleert alle dingen. Wanneer we dus over de levende Natuur spreken bedoelen we de manifestatie van de Goddelijke gedachte; de manifestatie van deze grote wet die God bewerkstelligt in de wereld (...)'

     Voor mij zijn dit diepzinnige teksten, ik lees en herlees ze al jaren, maar ze raken en inspireren mij nog steeds, omdat ze mij dwingen mijn denken te blijven onderzoeken en te verbinden met hogere niveaus van bewustzijn.
     Maar wat jou ook moge inspireren, volg die weg, het is de weg van je hart, heel dichtbij jezelf en de omarming van je eigen leven.


Bronnen: 

Peter Deunov, 'Verzameld werk', uitgeverij SIO en Prosveta
Heinrich Klaus dr., 'Imagineren', 1988, uitgeverij Ankh Hermes